רפורמה לשונית
 


ידוע לכולנו ולכפרה קא אתיא לא בדילין כי רבים המטמאים בלשונם שנאמר לא אמרינן אוקמה אחזקתה ומאי שנא? ושניהם לא למדוה אלא מסוטה, ומפרש ר' גולדע המזועז"ע: יהיו חכמים נזהרים בלשונם.

אלא מה תניא אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע: אתה לא שמעת. אני שמעתי. אתה לא שמעת, שנאמר: רבים המשחתים בלשונם, כאומרים הא אצרוכי מצרכינן להו ולא דמיין להדדי. וממשל לנמשל: שומא עלינו לנקות בשפתנו, עד שלא יוודע טעם חטא, חו"ח על שפתי תינוקות של בית רבן.

אשר על כן, נדרשת היא המכונה בשפתם "רפורמה," לומר ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל, ואיכא דאמר מאי: דפחיא למאן יהבו ליה ומש"ל וכי תימא אשכול גופיה.

כלל ראשון
כלל ראשון נקוט בידינו למען טהר לשוננו וסור מרע להסיר צירוף האותיות המקודש, שהוא יו"ד ואחריה האות ה"א. ודבר זה ברור מאיליו הוא וכך יקום וי'י' ואף באמצע מילה, שלא ישחיתו, וכך י'י'.

כלל שני
כלל שני שחשיבות לו ישלים כלל ראשון, למען יראו ויראו, דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה, אין נאה הצירוף בו יו"ד באה אחרי יו"ד ואשר לזאת תתחלף היו"ד השניי' בגימ"ל, ונחה דעת רבנים ומה שהי' הוא שג'ג'.

כלל שלישי
שכן אף זה אף זה יודע אדם כי אם שחטו אין מכסין את דמו, ושלא נביא לידי חטא אמרי לנקר חצרו הוא צריך שחט באשפה, וכלל זה ג'ג' וברור מאיליו הוא ותתחלף יו"ד ו"ו בטי"ת וטי"ת, לסמן טהרת טליתנו, וישבו בני ישראל באהלם ותשקוט הארץ באופן כללי בט'ט'ם ט'ט'ם.

כלל רביעי
וכלל זה, האם די בו בזה? הרי יאמר אדם: וכי צירופים אחרים של האות ט'ט'"ד לא יביאו לידי עבירה? ומה יעשה בט'ט'"ד ודל"ת? או ו"ו וט'ט'"ד? אשר על כן, יבוטלו להלן כל הצירופים בהם האות ט'ט'"ד מופיעה ולמען יראו ויראו, גם האות ה"א, שלא להביאנו לידי עבירה, ויאמר מעתה, כי במקום ה"א וט'ט'"ד תהיינה תמיד טי"ת וגימ"ל, ודל"ת תהפוך בי"ת. ונחט בעתנו ותם כלל זט, וכולג עלמא בעגבנא ונאמר אמן כן גטג רצון.

כלל חמגשג
ואחרג כל זט נחט בעתנו, עב כג נותר רק מחסום אחרון לשפתנו, בעזרת טשם, וטוא טאות אל"ף, טעשוגט לטבגא אבם לגבג טרטורג עבגרט, ואשר על כן נחלגפמט גם טמא באות צב"ג, שנאמר: בתוך טקן ומצא לפנג טקן אסורגן. וצשר על כן, תוחלף גם טגצ ותבוצ שפתנו כבג תגקונט.

כלל שגשג
ונרצ כג טוב ותנוח בעתנו, ונפתח צת ספר טספרגם ונקרצ בו: בְּרֵצשִׁגת, בָּרָצ צֱלֹטִגם, צֵת טַשָּׁמַגִם, וְצֵת טָצָרֶץ; וְטָצָרֶץ, טָגְתָט תֹטוּ וָבֹטוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵג תְטוֹם; וְרוּחַ צֱלֹטִגם, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵג טַמָּגִם; וַגֹּצמֶר צֱלֹטִגם, גְטִג צוֹר; וַגְטִג-צוֹר; וַגַּרְצ צֱלֹטִגם צֶת-טָצוֹר, כִּג-טוֹב; וַגַּבְבֵּל צֱלֹטִגם, בֵּגן טָצוֹר וּבֵגן טַחֹשֶׁךְ; וַגִּקְרָצ צֱלֹטִגם לָצוֹר גוֹם, וְלַחֹשֶׁךְ קָרָצ לָגְלָט; וַגְטִג-עֶרֶב וַגְטִג-בֹקֶר, גוֹם צֶחָב.


הצטרפו לקבוצת הקוראים המרגשת בפייסבוק וזכו בעדכונים


 
 
רשימת תגובות (2)
 
 
רפורמה לשונית
15/9/2013
נכתב על ידי focus

רפורמה לשונית לא חייבת להכביד ולהעכיר, היא יכולה דווקא להקל, לפשט ולהבהיר.

ניקח למשל את ה-ו' הבלתי תקנית המאפשרת להבדיל בין זוגות רבים של מלים, כגון:
עוצמה <=> עצמה
העוצמה <=> העצמה
יוזמה <=> יזמה
חוכמה <=> חכמה
לשומרו <=> לשמרו
אובדנו <=> אבדנו

מדוע לא להכשיר את ה-ו' הזאת, שממילא הופכת נפוצה יותר ויותר עם השנים, לא רק בקרב הציבור אלא גם בקרב העורכים הלשוניים?
 
 
 
 
זה מזכיר לי את זה
23/9/2013
נכתב על ידי גונזו

The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the EU rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations Her Majesty's Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a 5 year phase-in plan of modifications that will lead to 'Euro-English' as the language will be known.

In the first year, 's' will replace the soft 'c'. Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard 'c' will be dropped in favour of the 'k'. This should klear up konfusion and keyboards kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the troublesome 'ph' will be replased with the 'f '. This will make words like 'fotograf ' 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expected to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkorage the removal of double leters which have always ben a deterent to akurate speling. Also al wil agre that the horible mes of the silent 'e' in the languag is disgraseful and it should go away.

By the 4th yer peopl wil be reseptiv to steps such as replasing 'th' with 'z' and 'w' with 'v' to beter align the modified language with the kapabilities of the Euro speaker.

During ze fifz yer ze unesesary 'o' kan be dropd from vords kontaining 'ou' and similar changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

After ziz fifz yer ve vil hav a rali sensibl riten styl. Zer vil be no mor truble or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech ozer.

Ze drem vil finali kum tru!