הצע/ה שאי/ה אפשר/ה לסרב/ה לו/להאנחנו מדווחים על זה כידיעה חדשותית אבל, כמובן, מסתייגים מן התופעה ומגנים אותה מבחינה חברתית ואישית. לצערכם האישי העמוק, יהיה לזה המשך אחד, מטעמי איזון פוסט-פמיניסטי.

כמו כן, לדאבוננו נפלה טעות מצערת בקומיקס הקודם, ממנה היה עלול להיווצר הרושם כאילו הוא מכוון לגברים ו/או נשים בלבד. סעיף 8 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ה-1988 קובע כי "מעביד או הזקוק לעובד לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה בין ביחיד ובין ברבים וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה הפליה על פי הוראות סעיף 2 לחוק." הובא לידיעתנו, על־ידי מתמחים בדיני עבודה קנטרניים (תיקון 2039ב' לחוק) כי מן הקומיקס שפרסמנו עשויה להשתמע המלצה להכשרה מקצועית בתחום מסוים, שהופנתה לנשים ו/או גברים בלבד, שעה שדרישת החוק היא כי ההצעה צריכה לפנות לנשים ו/או גברים כאחד. כולנו תקווה כי הודעה נוספת זו תתרום לפיזור הספקים ו/או הספקות או שתיצור מסך ערפל כבד דיו לטשטש ו/או לבחבש כל הבנה של הטקסט.


הצטרפו לקבוצת הקוראים המרגשת בפייסבוק וזכו בעדכונים


 
יחזקאל 15/11/2011